faculty Members

Faculty-in-charge


  • Dr. Nalin Behari Dev Choudhury
  • Training & Placement Cell
  • NIT Silchar
  • Phone: +91-9435073310

Training & Placement Officer


  • Neilh M Gautam
  • Training & Placement Cell
  • NIT Silchar
  • Phone: +91-8011354233

training & placement office


Training & Placement Cell Office
NIT Silchar
Phone: 03842-242074,03842-240123
Email: tnp@nitsilchar.in , tnp.nits@gmail.com, tnp@nits.ac.in

Student co-ordinators 2017

Subham Yadav
Phone: +91 8638036096

Ashutosh Kumar Rai
Phone: +91 8840893029

Phanindra Kumar Meesala
Phone: +91 8135037640

Arun Nainwal
Phone: +91 8135044967

Chinmoy Shekhar Das
Phone: +91 9957431732

Kaushik Mahandeo
Phone: +91 8638071554

Mayank Dhirasaria
Phone: +91 7002232515

Aditya Markandey
Phone: +91 8340254106

Abhijit Ghosh
Phone: +91 8638036107

Pratyutpanna K Rout
Phone: +91 7978480577

Hemanta Bora
Phone: +91 8135037873

Ankit Saini
Phone: +91 8133802837

Pulkit Dhaundiyal
Phone: +91 8134859899

Pratulya Agarwal
Phone: +91 9954158748

Debayan Datta Chowdhury
Phone: +91 8473912066

Abhishek Deb
Phone: +91 9577131584

Ramu Pokhrel
Phone: +91 9556714304 / +91 8751815414

Randeep Kr. Chakravarty
Phone: +91 8489590015 / +91 9613853955

Subrata Mandal
Phone: +91 9476565901

Nasreen Sultana Ahmed
Phone: +91 8486805034